Pravidlá predajnej akcie AEG

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie AEG (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.


1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 52 542 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).


2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia sa koná v termíne od 18. 2. 2021 00:00 hod. do 15. 4. 2021 23:59 hod (ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").


3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická nepodnikajúca osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a bankovým účtom vedeným na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník predajnej akcie").


4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý si kúpi a fyzicky prevezme niektorý z týchto výrobkov značky AEG, môžete získať nasledujúci bonus.

CASHBACK V HODNOTE 60 EUR platí pre sušičky: T8DBG48WC, T8DEE48SC,

T8DEG48SC, T7DEG47W, T8DBG48SC

CASHBACK V HODNOTE 60 EUR platí pre práčky kombinované so sušičkou: L7WBE69S, L7WBG47W,

L8WBC61SC, L8WBE68SI

CASHBACK V HODNOTE 80 EUR platí pre sušičky: T8DBE48SC, T8DBE68SC, T8DBG68WC, T8DBK68WC, T8DFE68SC, T8DSE68SC

CASHBACK V HODNOTE 120 EUR platí pre sušičky: T8DBG68SC, T8DEC68SC, T8DEE68SC, T9DBC68SC, T9DBE69SC, T8DBC49SC, T9DBB89BC, T8DEA68S, T9DBA68SC

CASHBACK V HODNOTE 120 EUR platí pre práčky kombinované so sušičkou: L9WBA61BC, L9WBC61B, L9WBE49W

CASHBACK V HODNOTE 120 EUR platí pre kombináciu jedného z vyššie uvedených modelov sušičiek a vybraného modelu práčky. Platí pre zostavy s obstarávacou cenou do 1 150 EUR.

CASHBACK V HODNOTE 150 EUR platí pre kombináciu jedného z vyššie uvedených modelov sušičiek a vybraného modelu práčky. Platí pre zostavy s obstarávacou cenou od 1 151 EUR do 1 500 EUR.

CASHBACK V HODNOTE 200 EUR platí pre kombináciu jedného z vyššie uvedených modelov sušičiek a vybraného modelu práčky. Platí pre zostavy s obstarávacou cenou od 1 501 EUR.

Platí len pre kombináciu modelov sušičky a práčky, ktoré sú zaradené do akcie.

Oba výrobky treba kúpiť naraz, musia byť uvedené na jednom doklade o kúpe.

Bonusy sa nevzťahujú na samostatne zakúpené práčky AEG.

 

Modely práčok zaradené do akcie: L6FBG48SC, L6FBG49WC, L6FBG68SC, L6FBI48SC, L6FBI48WC, L6FBK49WC, L6FEG48SCA, L6FEG49SC, L7FBE48SC, L7FBE49SC, L7FBE61SC, L7FBE68SC, L7FBE69SCA, L7FEC41SC, L7FEE48SC, L7FEE48WC, L7FEE49SCA, L7FEE68SC, L8FBC69SCA, L8FEC49SC, L8FEC68SC, L9FBB49SC, L9FEA69S, L9FEC49SC

Za predajnú cenu sa považuje cena uvedená na daňovom doklade vrátane DPH. Do konečnej ceny sa nezapočítava doprava a iné príslušenstvo zakúpené v rámci nákupu. Ak bola zákazníkovi uznaná akákoľvek zľava, darčekový poukaz alebo poukaz na zľavu, za predajnú cenu sa považuje konečná cena po odčítaní takejto zľavy.

Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.


5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Nákup a fyzické prevzatie jedného z vyššie uvedených výrobkov, ktorý je súčasťou akcie u vybraných predajcou.

Zoznam predajcov je zverejnený po celú dobu na stránkach akcie.

5.2. Nákup vrátane dodania produktu sa bude konať v období od 18. 2. 2021 do 15. 4. 2021.

5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.aeg.sk/zbavtesastereotypov a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu.

5.4. Po overení registračných údajov a schválení registrácie bude účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa neviaže, že bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia.

5.5. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenie platby späť na bankový účet odosielateľa, stráca klient na bonus nárok.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ účastník nedodá požadované informácie do 14 dní od vyzvania, stráca na príslušný bonus nárok. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len "účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.aeg.sk/zbavtesastereotypov


6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie.


7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený www.aeg.sk/zbavtesastereotypov Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.