Pravidlá predajnej akcie AEG

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Electrolux (ďalej len „predajnej akcie"). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je Electrolux s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, Slovensko, IČO: 52542319, DIČ: 2121068213 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 10. 2021 00:00 hod. do 31. 12. 2021 23:59 hod. (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická nepodnikajúca osoba s trvalým bydliskom a bankovým účtom vedeným v EUR na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý zakúpi niektorý z týchto produktov značky AEG a ak splnia ostatné podmienky akcie, získa nasledujúci bonus.

Cashback v hodnote 20 Eur platí pre modely zaradené do akcie:

Varné panely: IKB64431XB, IKB64301XB, IKB64301FB, HKB64450NB, HKB75450NB

Cashback v hodnote 40 Eur platí pre modely zaradené do akcie:

Varné panely: IKE64441IB, IKB64413FB, IKE64471FB, IKE74451FB, IAE64413XB, IAE64431FB, IKE74441FB, IAE84411XB, IAE84431FB

Umývačky riadu:FSB53927Z, FEE73517PM, FSE74608P

Cashback v hodnote 60 Eur platí pre modely zaradené do akcie:

Sušičky: T7DEG47W, T8DBE48SC, T8DBG48SC, T8DBG48WC, T8DEE48SC, T8DEG48SC

Práčky kombinované so sušičkou: L6WBJ68WC, L7WBE69S, L7WBEN69S, L7WBG47W

Rúry: BCE455350M, BEE542320M, BCK455350M, BEK546320M, KMK721000M

KME721000M

Cashback v hodnote 80 Eur platí pre modely zaradené do akcie:

Sušičky: T8DBK68WC, T8DBG68WC, T8DBE68SC, T8DFE68SC, T8DSE68SC, T8DBG68SC

Umývačky riadu: FSE73727P, FSE83708P, FSK73778P, FSE74738P, FSE74718P, FEE62700PM, FEE63716PM, FSE74707P, FSK73768P, FSK93718P, FSE63707P

Chladničky: SCE818E6TS, SCE818E6TF, SCE818D3FS, SKE818F1DC, SCB819F8FS, SCB618E6TS, SCE618E5TS, SKE818D1DS

Varné panely: IKE85471FB, IKE96654FB, IKE84471XB, IAE64843FB, IPE84531FB, IAE84851FB, IAE84881FB, IKE86688FB, IDK84453IB

Odsávače pár: DBB5660HM, DBB5960HM, DBE5961HG, DVE5971HB, DIE5961HG

Rúry: KMR721000B

Mrazničky: ABE818F6NC

Cashback v hodnote 120 Eur platí pre modely zaradené do akcie:

Sušičky: T8DEE68SC, T8DBC49SC, T8DEC68SC, T9DBE69SC, T9DBC68SC

Práčky kombinované so sušičkou:: L8WBC61SC, L8WBC61SCC, L8WBE68SI, L9WBA61BC, L9WBC61B

L9WBCN61B, L9WBE49W

Rúry: BSK999330M, BSE788380M, BSK788380M, BSE792320B, BSK792320M, BSK988330M, BSE988330M, BSK999330T, KSK798280M, KSK998290M

Chladničky: SCE819E5TS, SCE818D3LC, SKE818E9ZC, SCB819E8TS

Umývačky riadu: FSK93848P, FSE83838P

Cashback v hodnote 160 Eur platí pre modely zaradené do akcie:

Sušičky: T8DEA68S, T9DBA68SC, T9DBB89BC

Cashback pre kombináciu modelu sušičky a práčky:

Cashback v hodnote 120 Eur platí len pre kombináciu modelu sušičky a práčky zaradené do akcie. Platí pre sety s obstarávacou cenou do 1 180 Eur.

Cashback v hodnote 160 Eur platí len pre kombináciu modelu sušičky a práčky zaradené do akcie. Platí pre sety s obstarávacou cenou od 1 181 Eur do 1 769 Eur.

Cashback v hodnote 200 Eur platí len pre kombináciu modelu sušičky a práčky zaradené do akcie. Platí pre sety s obstarávacou cenou od 1 770 Eur.

Platí len pre kombináciu modelov sušičky a práčky, ktoré sú zaradené do akcie.

Oba výrobky treba kúpiť naraz, musia byť uvedené na jednom doklade o kúpe.

Bonusy sa nevzťahujú na samostatne zakúpené práčky AEG.

Za predajnú cenu sa považuje cena uvedená na daňovom doklade vrátane DPH. Do konečnej ceny sa nezapočítava doprava a iné príslušenstvo zakúpené v rámci nákupu. Ak bola zákazníkovi uznaná akákoľvek zľava, darčekový poukaz alebo poukaz na zľavu, za predajnú cenu sa považuje konečná cena po odčítaní takejto zľavy. Ak je predajná cena vybraných modelov nižšia, než je uvedené v podmienkach, akcia sa na zakúpený set nevzťahuje.

Modely práčok zaradených do akcie:

L6FEG48SCA, L7FBE49BSCA, L7FBE69SCA, L7FEE49SCA, L7FNE49SCA, L8FBC69ASCA, L8FBC69SCA, L6FBG49WC, L6FBK49WC, L6FEG49SC, L6FLG48SC, L6FLG68SC, L6FLI48SC, L6FLI48WC, L7FBE48SC, L7FBE49SC, L7FBE61SC, L7FBE68SC, L7FEC41SC, L7FEE48SC, L7FEE48WC, L7FEE68SC, L8FEC49SC, L8FEC68SC, L9FBB49SC, L9FEA69S, L9FEC49SC

Akcia sa vzťahuje len na domáce spotrebiče dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux s.r.o.

Spoločnosť Electrolux s.r.o. si vyhradzuje právo posúdenie pôvodu do akcie prihláseného produktu.

Distribúciu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČO: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

5. Podmienky účasti v predajnej akcii

5.1. Zakúpenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených produktov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u vybraných predajcov, ktorých zoznam je po celú dobu akcie k dispozícii na stránkach www.aeg.sk/zbavtesastereotypov pri danej predajnej akcii.

5.2. Nákup či uzavretie zmluvy/objednávky sa uskutoční v období od 1. 10. 2021 00:00 do 31. 12. 2021 23:59 hod.

5.3. Kompletné a riadne vyplnenie online údajov registračného formulára na webových stránkach www.aeg.sk/zbavtesastereotypov a jeho odoslanie.

5.4. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu produktu či uzavretie kúpnej zmluvy alebo objednávky. Registrácie je možné realizovať do 14.1. 2022 23:59 hod. Na registráciu je nutné doložiť faktúru alebo číslo kúpnej zmluvy či objednávky uzavretú do 31. 12. 2021. V prípade registrácie s číslom zmluvy/objednávky je nutné následne dodať finálnu faktúru a sériové číslo spotrebiča/spotrebičov, a to najneskôr do 31. 3. 2022. Bonus bude účastníkovi predajné akcie zaslaný až po dodaní finálnej faktúry a splnení všetkých podmienok akcie.

5.5. Produkty musia byť objednané alebo zakúpené v čase konania akcie. V prípade, že účastník predajné akcie zakúpený produkt vráti, stráca na príslušný bonus nárok.

5.6. Nárok na peniaze späť v rámci tejto akcie nemôže byť kombinovaný s inými zľavovými akciami, ktoré prebiehali pred začiatkom akcie AEG teda pred 1. 10. 2021 a kde došlo k vystavenie faktúry či dodanie produktu neskôr, tj. už v dobe konania tejto promo akcie.

5.7. Ponuka sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú v čase akcie len na objednanie a budú dodané účastníkovi predajné akcie až po skončení akcie.

5.8. Po overení registračných údajov bude účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa týmto nezaväzuje, že finančný bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka predajnej akcie do 30 dní v nadväznosti na dobu, ktorú si vyžaduje realizácia medzibankovej transakcie.

5.9. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenia platby späť na bankový účet odosielateľa stráca účastník predajné akcie na príslušný bonus nárok.

5.10. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude účastník predajné akcie kontaktovaný e-mailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Usporiadateľ akcie si vymedzuje právo vyžiadať si ďalšie doklady. Spoločnosť Electrolux s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Ak podklady odosielateľ nedostane do 14 dní od vyzvania, bude registrácia zamietnutá. Účastník predajnej akcie zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov.

Tým, že účastník predajné akcie odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.

Do predajnej akcie nebudú najmä zaradené registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky - dokladu o zaplatení akčného výrobku na overenie nákupu (ďalej len „účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.aeg.sk/zbavtesastereotypov

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajné akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne ​​vo forme dodatku a zverejnené na www.aeg.sk/zbavtesastereotypov. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v predajnej akcii.