Pravidlá predajnej akcie AEG Dokonale ochráni aj to najjemnejšie oblečenie. BEZ OBÁV.

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie AEG Dokonale ochráni aj to najjemnejšie oblečenie. BEZ OBÁV. (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44 415 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 10. 2018 00:00 hod. do 15. 12. 2018 23:59 hod (ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník predajnej akcie").

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý si kúpi niektorý z týchto výrobkov značky AEG, môžete získať nasledujúci bonus.

CASHBACK V HODNOTE 40 EUR platí pre sušičky s obstarávacou cenou do 630 EUR.

CASHBACK V HODNOTE 60 EUR platí pre sušičky s obstarávacou cenou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 631 EUR.

Modely sušičiek zaradené do akcie: T8DBG47WC, T8DBG48WC, T8DBG48SC, T8DBG49SC, T8DBG68SC, T8DEG48SC, T8DEE48SC, T8DEE68SC, T8DBE48SC, T8DBE68SC, T8DEA68S, T8DEC68SC, T8DEC49SC, T8DBC49SC, T7DBG47W

CASHBACK V HODNOTE 80 EUR platí pre súpravy s obstarávacou cenou od 1 080 EUR.

Platí pre kombináciu jedného z vyššie uvedených modelov sušičiek a vybraného modelu práčky.

Oba výrobky je potrebné kúpiť v rámci jedného nákupu/dokladu.

Bonusy sa nevzťahujú na samostatne zakúpené práčky.

Modely práčok zaradené do akcie: L6FBG49WC, L7FBE68SC, L7FEE48SC, L6FBI48SC, L6FBG68SC, L6FBG48SC, L8FEC68SC, L7FBE48SC, L7FEC41SC, L7FEE68SC, L8FEC49SC, L9FEC49SC, L9FEA69S, L6FEG49SC, L7FEE48WC

Za predajnú cenu sa považuje cena uvedená na daňovom doklade vrátane DPH. Do konečnej ceny sa nezapočítava doprava a iné príslušenstvo zakúpené v rámci nákupu. Ak bola zákazníkovi uznaná akákoľvek zľava, darčekový poukaz alebo poukaz na zľavu, za predajnú cenu sa považuje konečná cena po odčítaní takejto zľavy. Ak je predajná cena vybraných modelov nižšia, než je uvedené v podmienkach, akcia sa na zakúpený výrobok nevzťahuje.

Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Nákup jedného z vyššie uvedených výrobkov, ktorý je súčasťou akcie u vybraných predajcou.

5.2. Nákup sa bude konať v období od 1. 10. 2018 do 15. 12. 2018.

5.3. 5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.aeg.sk/bezobav a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať do 29.12.2018 23:59 hod.

5.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus na bankový účet uvedený v registrácii. Usporiadateľ sa neviaže, že bonus bude pripísaný na bankový účet účastníka do 30 dní vo vzťahu k času, čo si vyžaduje medzibanková transakcia.

5.5. V prípade zadania nesprávneho čísla bankového účtu a vrátenie platby späť na bankový účet odosielateľa,

stráca klient na bonus nárok.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.  

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len "účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).  

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu cashback@lemoni.cz

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára. 

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie. 

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.aeg.sk/bezobav. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.